و کار به وسیله ی ما تمام می شود و نه شما....(علی (ع))
مهدویت و آخرالزمان

چرا انتظار؟
چرا باید منتظر منجی بمانیم و امیدوار باشیم؟ مگر آمدن منجی زمان مشخص ندارد پس انتظار برای منجی که در همه ی ادیان الهی و غیر الهی وجود دارد به چه معناست؟

                                   

هرکس این مقصد را شناخته باشد برای او به واسطه ی انتظارش فرج حاصل شده است


دو دیدگاه در باره ی امید وجود دارد :
1. دیدگاه اسلامی
2. دیدگاه غربی (امید منفعل)


امید اسلامی :

در ابتدا با حدیثی از رسول اکرم شروع می کنیم:
"اگر امید نبود مادری فرزند خود را شیر نمی داد و کسی درختی نمی کاشت"
این امید باعث برانگیخته شدن عشق به معشوق می شود و در راستای این عشق تلاش عاشق برای معشوق خود را می طلبد
حال اگر این نوع امید برای نجات در وجود آدمی باشد آن شخص برای این امر تمام تلاش خود را می کند که در تشیع این امید به نجات در قالب مهدویت موجود است و انسان ها را در راه رسیدن به آرمان های مهدوی می پرورد و 1.رشد عقلی
2.وحدت 3.امنیت 4. هدایت اصیل 5.بهره وری از نعمات 6.عدالت را برای انسان به ارمغان می آورد.
نتیجه می شود که اندیشه ی منتظر در راه بودن است و نه رسیدن یعنی این انتظار است که منتظر را پرورش می دهد که در این صورت با شروع انتظار به مقصد رسیده ایم همانگونه که معصومین می فرمایند: هرکس این مقصد را شناخته باشد برای او به واسطه ی انتظارش فرج حاصل شده است


امید غربی:

از نظر جامعه شناسان و اندیشمندان غربی امید مانند این است که مشقتی را تحمل کنیم و بگوییم که امیدوارم فردا بهتر شود همانطور که بنجامین فرانکلین از چهره های مشهور غربی می گوید: کسی که به امید زنده است از گرسنگی می میرد
این گونه امیدواری از نظر ما امیدی منفعل و بی ارزش حتی بسیار زیان آور استکه در دیدگاه غربی رواج دارد

722 نظر

سجاد شومالی | 12:53 - چهارشنبه بیستم مهر 1390